Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 30th October, 2015 in Info |

Vodic – Apliciranje za radnu dozvolu


Da bismo pomogli nasim ljudima, koji ne komuniciraju najbolje na engleskom jeziku, da lakse popune formulare za radnu dozvolu, Maltesko-Srpska zajednica je napravila vodic za popunjavanje formulara.

VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU ZA APLICIRANJE ZA RADNU DOZVOLU
Aplikacija ( formular ) za izdavanje radne dozvole državljanima trećih zemalja
Potrebno je odgovoriti na sva pitanja u protivnom aplikacija neće biti važeća

– Izdavanje NOVE radne dozvole
– Produženje radne dozvole Registracioni broj radne dozvole:

Ja, dole potpisani, prijavljujem se za izdavanje nove/produženje radne dozvole u ime:

1. Prezime
2. Ime
3. Bračni status
4. Puno ime supruga/e 4A. Njegovo/njeno državljanstvo
5. Adresa na Malti
6. Datum rođenja
7. Mesto i država rođenja
8. Državljanstvo
9. Broj pasoša
10. Očekivano trajanje zaposlenja
11. Naziv firme
12. Adresa firme
13. Telefon firme
14. Fax firme
15. E-mail adresa firme
16. Status firme: – privremena agencija za zapošljavanje
– samozapošljavanje
– registrovana kompanija
– drugo
17. Ponuđeno zaposlenje
18. Mesto rada

Potrebno je popuniti ukoliko se zahteva izdavanje nove radne dozvole:

19. Datum isteka dozvole ( vize ) za boravak na Malti

Ja prilažem propratno pismo, opis posla, dokaz da aplikant moze da se bavi svojom strukom na Malti ( u slučaju profesije koja je regulisana ), CV, Kvalifikacije vezane za ponuđeno zaposlenje ( priznate od MQRIC), dokazi prethodnih radnih iskustava, kao i : Jedna fotografija za pasoš, overene fotokopije pasoša i vize i dokaz da su učinjeni svi napori da se na slobodno radno mesto zaposli EEA/Swiss državljanin.
Svi dokumenti moraju biti prevedeni na engleski jezik i overeni od strane državnih institucija.

Poslodavac ili zastupnik

Potpis: Broj P.E. poslodavca:
Ime ( štampanim slovima ):
Pozicija: datum:

* U slučaju produžavanja radne dozvole, poslodavci nisu obavezni da opet popunjavaju detalje vezane za kontaktiranje ukoliko se nisu promenili.

Važno

1. Aplikaciju može popuniti samo perspektivan poslodavac. Aplikaciju potpisuje direktor ili glavni menadžer kompanije.
2. Aplikacije za državljane trećih zemalja se mora predati ETC-u najmanje tri meseca pre očekivanog početka rada aplikanta.
3. Aplikacije za produženje radne dozvole državljana trećih zemalja se mora predati najmanje dva meseca pre isteka radne dozvole.
Zakasnele aplikacije neće biti prihvaćene i biće potrebno da se aplicira za novu radnu dozvolu.
4. Kod polja 19. mora se navesti da li je osoba za koju se aplicira van zemlje. Ukoliko je osoba na Malti, mora se navesti datum isteka vize ( za zemlje koje imaju vizni režim) i potrebno je da je viza validna najmanje 6 nedelja prilikom apliciranja. Potrebno je prezentovati sve stranice pasoša.
Lista zemalja viznog režima možete naći na sajtu: www.mfa.gov.mt

Gore navedeno mora odgovarati podacima o pasošu i vizi ili aplikacija neće biti prihvaćena.
5. Sa aplikacijom za produženje radne dozvole potrebno je dostaviti formular o deklaraciji poreza, pečatiran i potpisan od strane Inland Renevue Department i mora se upotpuniti dokazom o uplati NI. Ovaj dokaz je potreban i kada se aplicira za novu dozvolu od strane istog poslodavca. Formular o deklaraciji poreza možete naći na sajtu ETC: www.etc.gov.mt
6. Državljani trećih zemalja ne smeju da stupe na rad pre izdavanja radne dozvole. Za kršenje ovih propisa propisane su kazne Immigration Act ( Cap. 217 ). Isto tako državljani trećih zemalja ne mogu biti u radnom odnosu nakon isteka dozvole za boravak na Malti.
7. Podnosilac je u potpunosti obavezan da prijavi da li je aplikacija u skladu sa pravilima The temporary Agency regulations ( LN461 of 2010 ).
8. Takse:
– Taksa za apliciranje za radnu dozvolu: € 150.00 (nepovratno)
– Taksa za izdavanje radne dozvole na maksimum godinu dana: € 80.00
9. U slučaju dugoročne boravišne vize (long term residence), taksa iznosi : € 58.00
10. Čekovi se navode na ime „ The Chairperson“ Employment & Training Corporation
11. Kontakt ETC : 22201282-291, Fax:22201816, e-mail: employment-licences.etc@gov.mt
12. Opis posla i CV moraju biti urađeni na način propisan na ETC sajtu. Primere možete naći
na sajtu ETC.
13. Svi podaci u aplikaciji se koriste shodno pravilima ETC-a o zaštiti podataka.
14. ETC zadržava prava da objavi aplikaciju za određene pozicije na svom sajtu i time da rok
od 18 dana svakoj osobi , koja već ima stečeno pravo boravka i rada na Malti, da prva
aplicira za slobodno radno mesto. Takva osoba koja je u potpunosti kvalifikovana za
objavljenu radnu poziciju dobiće prvensto u mogućnosti zaposlenja za tu poziciju.
ETC zadržava pravo odbijanja aplikacije za radnu dozvolu ukoliko proces zapošljavanja
nije bio fer i transparentan.
15. Starija i invalidna lica su izuzeta od plaćanja taksi.
16. ETC zadržava pravo da potražuje dodatnu dokumentaciju u cilju rešavanja aplikacije.
17. Smernice za dobijanje radne dozvole se mogu naći na sajtu www.etc.gov.mt
18. Radna dozvola se izdaje određenom licu da obavlja određene poslove za određenog
poslodavca. Svaka promena vodi ka izdavanju nove radne dozvole.
19. Aplikant se smatra da je pročitao/la i prihvatio/la ova pravila i uslove u momentu kada
je aplikacija podneta ETC.

Napomena: Ovo nije zvanicni dokument i samo sluzi kao smernica da vam olaksava popunjavanje zvanicnog dokumenta.

Zvanicni dokument na engleskom jeziku mozete skinuti sa ETC sajta – FM-ELU007-TCN

Iako su ove smernice dobronamerne, Maltesko-Srpska zajednica i msc-malta.org sajt ne garantuju, predstavljaju ili nisu odgovorni za:

A. potpunost, verodostojnost ili tačnost informacija objavljenih na našem sajtu
B. da je ovaj teskst azuriran blagovremeno
C. da ce bilo koji servis ili informacija na ovom sajtu biti dostupni

Mi zadrzavamo pravo da prekinemo ili izmenimo neke ili sve usluge na nasem sajtu, kao i da zaustavimo objavljivanje sajta, u bilo koje doba i po nasem nahodjenju bez najave i objasnjenja; i necete imati nikakva prava na bilo kakvu naknadu ili drugu isplatu po zaustavljanju ili promene bilo kojih usluga sajta, ili obustave objavljivanja ovog sajta.

MSC-Malta